Podmienky zberu a využívania osobných údajov v rámci projektu Zdravšie Slovensko.

EXIsport“ ) riadi projekt a program Zdravšie Slovensko. Účelom tohto programu je podpora rozvoja zdravia, športových aktivít a poskytovanie konzultácií v oblasti športu pre záujemcov. Na tento účel sa aj spracuvávajú osobné údaje. EXIsport s.r.o. je v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. ( ďalej „Zákon“ ) prevádzkovateľom informačného systému Zdravšie Slovensko a spracúva Vaše osobné údaje zadané Vami na http://zdravsieslovensko.exisport.com/ pri registrácii. Spracuvávané sú Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, email, telefonický kontakt, PSČ, športy, ktorým sa venujete, resp. iné údaje podľa registračného formulára. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas podľa §11 Zákona vyjadrený v registračnom formulári. Poskytnutím údajov a súhlasom v časti formulára „Súhlas s účasťou v programe Zdravšie Slovensko udeľujete EXIsport v súlade s §11 Zákona súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov uvedených vo formulári na vyššie uvedený účel a súhlas s podmienkami tohto programu. Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je udeľovaný na dobu trvania tohto programu, minimálne na dobu Vašej účasti v programe ( čas platnosti súhlasu ).
Účasťou v programe súhlasíte a beriete na vedomie, že EXIsport nezodpovedá za škody na zdraví a majetku akejkoľvek osoby, vrátane Vás, v súvislosti s používaním tréningového plánu a akéhokoľvek iného výstupu doručovaného, poskytovaného, zverejneného alebo inak sprístupneného Vám a inej osobe v rámci projektu Zdravšie Slovensko ( ďalej pre každý takýto dokument spoločne a primerane len „výstup“ ). Na poskytnutie výstupu nie je právny nárok, takýto výstup Vám je poskytovaný bezodplatne mimo našej bežnej prevádzkovej činnosti a bez našej právnej povinnosti. Vzhľadom na individualitu každého ľudského organizmu, EXIsport neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani garancie ohľadne použiteľnosti alebo vhodnosti výstupu pre Vás, Vaše zdravie alebo Vami zamýšľaný účel. V záujme predchádzania škôd si vhodnosť alebo použiteľnosť každého výstupu, najmä z hľadiska prípadných účinkov na Vaše zdravie pri jeho používaní, overte včas u Vášho lekára, a to pred jeho použitím a pri pochybnostiach aj počas jeho používania. V prípade Vašej účasti na podujatiach organizovaných nami v rámci programu, sme oprávnení použiť fotografie alebo záznam z podujatia na propagáciu podujatia alebo značky EXIsport na webovej stránke www.exisport.com, na www.facebook.com/exisport, príp. inom marketingovom kanáli. Registráciou v programe súhlasíte s uvedenými podmienkami. Ak právne predpisy neustanovia inak, budú Vaše osobné údaje po ukončení členstva v programe zlikvidované. Vaša účasť v programe sa ukončuje odvolaním Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v programe alebo odvolaním súhlasu s účasťou v programe.
EXIsport pri svojej činnosti realizuje aj marketingové aktivity a je prevádzkovateľom informačného systému Marketing. Účelom spracúvania osobných údajov v tomto systéme je zasielanie ponúk tovarov a služieb EXIsport, jej partnerov, predkladanie osobitných ponúk, zisťovanie nákupných zvyklostí a vykonávanie iných marketingových aktivít a prieskumov. Pre tento informačný systém nám poskytujete osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mailová adresa, prípadne v rozsahu podľa formulára. Poskytnutím údajov a súhlasom v časti formulára „Súhlas marketingové aktivity“ udeľujete EXIsport v súlade s §11 Zákona súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov uvedených vo formulári na vyššie uvedený účel a s realizáciou marketingu, najmä e-mailom, newslettrom, sms správou, prípadne iným vhodným spôsobom. Tento súhlas nám poskytujete na dobu realizácie marketingových aktivít zo strany EXIsport. Súčasne podpisom/vyjadrením súhlasu udeľujete EXIsport s.r.o. súhlas s realizáciou uvedených marketingových aktivít zo strany EXIsport uvedenými formami.
Spoločné ustanovenia:
Osobné údaje poskytované Vami musia byť pravdivé a ich prípadnú zmenu alebo opravu nám môžete oznámiť na adrese sídla EXIsport alebo na nižšie uvedený e-mail. Vaše súhlasy sú udeľované samostatne pre každý z uvedených systémov. Na poskytnutie osobných údajov nemáme nárok a máte možnosť rozhodnúť o získavaní a spracúvaní získaných osobných údajov. V súlade so ZoOOÚ Vám oznamujeme a vo formulári nám podpisom/zaškrtnutím políčka udeľujete súhlas, že Vami poskytované osobné údaje môžeme získavať a spracúvať aj za pomoci spolupracujúcich tretích osôb a tieto osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu môžeme poskytnúť, sprístupniť spolupracujúcim tretím stranám, príjemcom, sprostredkovateľom a osobám podieľajúcim sa na zabezpečení účelu spracúvania osobných údajov ( napr. poskytovatelia IT služieb, reklamné agentúry, zasielateľské spoločnosti, poštový podnik a pod. ), vrátane možnosti cezhraničného prenosu, poskytovania a sprístupňovania osobných údajov, najmä v rámci EU. Vaše osobné údaje môžu byť v každom z dotknutých informačných systémov získavané a spracuvávané aj poverenými sprostredkovateľmi v zmysle Zákona. Aktuálny zoznam takýchto sprostredkovateľov je aktualizovaný na našej web stránke a takýmto sprostredkovateľom je najmä: EuroSMS s.r.o., IČO: 46 166 939 a ANOVATIVE s.r.o., IČO: 47 503 009.. Súhlasom nám potvrdzujete, že podľa Zákona Vám pre každý z dotknutých informačných systémov boli oznámené skutočnosti ohľadne poverenia sprostredkovateľa na spracúvanie osobných údajov a pre každý z dotknutých informačných systémov Vám boli oznámené informácie v zmysle ustanovení Zákona. Udeľujete nám súhlas aj k spracovaniu poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov v ktoromkoľvek z uvedených informačných systémov a súhlas s realizáciou marketingových aktivít môžete odvolať bezodplatne zaslaním e-mailu na nižšie uvedenú e-mailovú adresu alebo písomne na adresu sídla EXIsport. Ak právne predpisy neustanovujú alebo neurčia inak, budú Vaše osobné údaje po ukončení účasti v programe, pri odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pri splnení účelu spracúvania bezodkladne zlikvidované.
POUČENIE: Pre každý z uvedených systémov máte práva dotknutej osoby najmä podľa § 28 Zákona. Na základe písomnej žiadosti doručovanej EXIsport máte právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, žiadať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ako aj žiadať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Na základe písomnej žiadosti v EXIsport môžete namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu. Ďalšie Vaše práva dotknutej osoby sú uvedené v § 28 Zákona. Vaše žiadosti budú spracované a vybavené v súlade so Zákonom a v lehote podľa Zákona.

EXIsport s.r.o.
Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Slovenská republika,
IČO: 31 723 420, IČ DPH: SK2020483663
Telefón: 055 / 788 14 11
e-mail: info@exisport.com
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. oddiel: Sro, vložka: 7510/V
Súhlas s účasťou v programe Zdravšie Slovensko: Súhlasím s podmienkami programu, účasťou v programe a so spracúvaním svojich osobných údajov na uvedené účely a podľa podmienok EXIsport o ochrane osobných údajov.
Súhlas Marketingové aktivity: Súhlasím so zasielaním a adresovaním marketingových informácií a ponúk, ako aj spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely a podľa uvedených podmienok EXIsport o ochrane osobných údajov.